RG. 0002.1.11.2011

Polanka Wielka, dnia 08 grudnia 2011 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

20 grudnia 2011 roku na godz.9.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 2. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za 2010 rok.

 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 10. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Orlanka

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

 

Zobacz filmową rejestrację Sesji Rady Gminy: