Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza I nieograniczony pisemny przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Polance Wielkiej,

gmina Polanka Wielka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
    z dnia 9 stycznia 2012r

Na podstawie:
•    Art. 30 ust. 2pkt3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 
      poz. 1591,zpóźn, zm.),
•     Art. 13 ust. l oraz art. 38 ust. 2 w zw. Z art. 37 ust. l i 4 ustawy z dnia 21,08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261. poz. 2603, z późn zm.),
•     § 16 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, póz. 2108 z późn. zm.)
Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza I nieograniczony pisemny przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Polance Wielkiej,
gmina Polanka Wielka
1. Przedmiot przetargu i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość gruntowana położona w miejscowości Polanka Wielka, działka nr 2438/2
o powierzchni 972 m², wpisana do księgi wieczystej pod numerem KR1E/00019972/4, zabudowana budynkiem dawnego przedszkola oraz budynkiem gospodarczym.
Budynek  dawnego przedszkola oraz budynek gospodarczy są  jednokondygnacyjne   o łącznej powierzchni użytkowej 156 m² w tym 28m² powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego.
Budynek dawnego przedszkola wyposażony jest :
– instalację energetyczną;
– instalację gazową;
– instalację wod-kan.
Budynek gospodarczy wyposażony jest :
– instalację energetyczną;
– instalację wod-kan.
Nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej Nr 949 ul. Kasztanowa 5 w centrum gminy.
Budynek dawnego przedszkola przeznaczony do dzierżawy składa się z 8 pomieszczeń, a budynek gospodarczy składa się z 3 pomieszczeń w tym 1 pomieszczenie w części podpiwniczonej budynku.
Przynależny grunt jest w części utwardzony, a w części porośnięty trawami i drzewami.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: działalność komercyjna nieuciążliwa.
Termin zagospodarowania: maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Polanka Wielka posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.
Teren na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość oznaczono jednostką strukturalną
Planu UC z podstawowym przeznaczeniem terenu pod usługi handlu, gastronomii, rzemiosła produkcyjnego i wytwórczego, urządzeń oraz innych usług o charakterze komercyjnym. 
Teren przeznaczony do dzierżawy zgodnie z zapisami planu objęty jest strefą „C” ochrony zabytkowej struktury centrum wsi.
3. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
4. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawczy wynosi 2608,80 zł netto (słownie złotych: dwa tysiące osiem  złotych 80/100) + podatek VAT w wysokości 23%. tj. 3208,82 zł brutto.
Termin wnoszenia opłat i zasady waloryzacji czynszu: czynsz płatny miesięcznie w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Podwyżka czynszu wprowadzana będzie corocznie od miesiąca kwietnia w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług komercyjnych za rok miniony ogłoszony przez Prezesa GUS.

5. Oferty należy składać: w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opisanych „I pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Polance Wielkiej Gmina Polanka Wielka „, w terminie do 10 lutego 2012 r. do godziny 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka  ul. Długa 61, pok. nr 13 (sekretariat).
6. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, tel. 33 8488 008.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU:
1. Część jawna przetargu — tj. komisyjne otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w dniu 10 lutego 2012r. w pok. Nr 8  o godz. 10.15
2. Wadium w kwocie: 3210 zł należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2012 r. do godziny 14.00, na konto Urzędu Gminy Polanka Wielka Nr 77 8110 1023 2007 0341 0838 0013 w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie , (z zaznaczeniem „wadium dzierżawa nieruchomości zabudowanej, położonej w Polance Wielkiej”). Za termin wniesienia uważa się datę uznania kwoty wadium na w/w rachunku.
 3. Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru, który jest zamieszczony poniżej i zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oferenta, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nazwę i siedzibę firmy,
2)  datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń,
5)   propozycję wartości czynszu dzierżawnego i sposób zapłaty ,
6)  kopię dowodu wniesienia wadium.

OFERTA I WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ
OFERENTA
 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Nakłady konieczne lub ulepszenia poczynione przez przyszłego dzierżawcę, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu.
2. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości, oraz opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów (energia elektryczna, gaz, woda, itp. – na podstawie umów zawartych z dostawcami mediów).
3.  Do miesięcznego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
4. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy lub jego części
    osobie/om trzeciej/im do odpłatnego lub bezpłatnego korzystania.
5. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Gminą Polanka Wielka, a oferentem wybranym w przetargu.
6. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet opłat, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną wypłacone w ciągu 3 dni poprzez dokonanie przelewu na wskazany rachunek bankowy.
7. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Polanka Wielka w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Polanka Wielka.

8. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.
9. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Przy wyborze oferty Komisja przetargowa będzie brała pod uwagę:  zaoferowaną cenę.
11. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 9 stycznia 2012r  do dnia 6 
     lutego 2012 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
12. Organizator przetargu może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg jedynie z ważnych 
      powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu do publicznej 
      wiadomości.

    Wójt Gminy
        
                                                /-/  Mariusz  Figura

WZÓR
……………………………………………                          ……………………………………………..
(Pieczęć wykonawcy)                             (Data)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres wykonawcy …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………..Fax: …………………………NIP ………………………….    Regon ……………………………… Internet: http:…………………………    e-mail ……………………………………..
Składając ofertę w I nieograniczonym pisemnym przetargu na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Polance Wielkiej, gmina Polanka Wielka.
Oferuję/my :
1.   Wartość czynszu dzierżawnego …………netto/słownie :…………………………..;
      + podatek VAT w wysokości 23% tj……….brutto/słownie :………………………
2.  Sposób płatności czynszu  : w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
3.  Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu  i przyjmuję/emy te warunki  
      bez zastrzeżeń.
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze stanem technicznym nieruchomości będącej 
     przedmiotem dzierżawy i wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń.
5. W załączeniu kopia dowodu wniesienia wadium. 

___________________________________
Data i podpis osób/y upoważnionej

 

Wersja do pobrania (doc)