Polanka Wielka, dnia  11 stycznia  2012 roku

RG 0002.1.2012

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 stycznia  2012 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania  uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Polanka Wielka  na  2012 rok
6.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.
7.Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Polanka Wielka na lata 2009-2017”
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka   z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.
9.Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.
10.Sprawozdanie roczne z prac stałych komisji Rady Gminy:
a)Komisji Rewizyjnej
b)Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi,
c)Komisji do spraw Oświaty i Kultury,
d)Komisji ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej
11.Wolne wnioski i zapytania radnych.
12.Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.
13.Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Orlanka

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu  Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

 

Zobacz zapis filmowy z obrad Rady Gminy: