Wsparcie Unii Europejskiej dla osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu zakończył realizację kolejnej edycji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa”. Projekt ten współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3. Wsparciem w 2011 roku w ramach projektu objęto 383 osób bezrobotnych z powiatu oświęcimskiego, a w szczególności osoby znajdujące się szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby do 25 roku życia, po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby niepełnosprawne.
Uczestnicy projektu skorzystali z takich form pomocy, które pozwoliły im uzyskać nowe kwalifikacje, umiejętności praktyczne a przede wszystkim zdobyć doświadczenie zawodowe. Wspierana była również przedsiębiorczość poprzez udzielanie pomocy finansowej osobom chcącym rozpocząć prowadzenie własnej firmy.

W ramach projektu:

 – 220 osób zostało skierowanych na staże, podczas których nabyły doświadczenie zawodowe,

 – 73 osoby otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie średnio  – 15 000 zł, tworząc nowe firmy w powiecie oświęcimskim,

 – 90 osób zostało skierowanych na szkolenia, w trakcie których podniosły lub nabyły kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w takich szkoleniach jak :

Spawanie MAG, MIG, TIG, Operator koparko – ładowarki w klasie III, Profesjonalna sekretarka + j. angielski, Nowoczesny sprzedawca, Pracownik kadrowo – płacowy, Bukieciarstwo, Operator wózków jezdniowych.

 – 71 osób objętych zostało Indywidualnym Planem Działania w trakcie którego nabyły umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Na wsparcie udzielone w ramach projektu w 2011 roku przeznaczono 2 238 933,18 zł, co stanowiło 99,99 % wartości projektu.
Efektywność zatrudnieniowa na koniec grudnia 2011r. wyniosła 59,5 %, tj. 228 osób, tyle uczestników projektu znalazło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą.
Uczestnicy projektu zostali objęci poradnictwem zawodowym, które umożliwiło im zdiagnozowanie ich potrzeb oraz doboru odpowiedniej formy wsparcia w ramach projektu. Ponadto osobom skierowanym na staże zawodowe udzielono pomoc w wyborze pracodawcy.
Wszystkie osoby uczestniczące w stażach i szkoleniach otrzymały stypendia, które nierzadko stanowiły pierwsze lub jedyne źródło dochodu, a dla wielu osób były dodatkową motywacją do tego, aby być aktywnym na rynku pracy podnosząc swoje kwalifikacje.

Podział ilościowy osób, które brały udział w projekcie w roku 2011 w rozbiciu na poszczególne gminy naszego powiatu przedstawia się następująco:

 – Brzeszcze – 38 osób,

 – Chełmek – 25 osób,

 – Kęty – 85 osób,

 – Osiek – 31 osób,

 – Miasto Oświęcim – 105 osób,

 – Gmina Oświęcim – 51 osób,

 – Polanka Wielka – 11 osób,

 – Przeciszów – 16 osób,

 – Zator – 21 osób.

W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu realizował również projekt pod nazwą „Nowy standard II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt ten ma na celu wspieranie oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Oświęcimiu
mgr Wiesława Drabek-Polek