Na podstawie art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005r. Nr 240, poz 2027 z późn. zm.) STAROSTA OŚWIĘCIMSKI informuje o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Polanka Wielka dla obrębu Polanka Wielka w zakresie modernizacji ewidencji gruntów z założeniem ewidencji budynków i  lokali.
 

Projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 133  w okresie od dnia 10.02.2012r. do dnia 1.03.2012r. w poniedziałki, środy, czwartki godzinach od 800 do 1500 , piątki od godziny 800 do 1400 oraz od 800 do 1700 we wtorki.
 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie opisowo-kartograficznym, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 

Dokumentowanie czynności wyłożenia projektu operatu odbędzie się w formie protokołu.

 

Starosta
Józef Krawczyk