RG.0002.2.2012

Polanka Wielka, dnia 22 luty 2012 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

02 marca 2012 roku na godz.9.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej działalności Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej na 2012 rok w oparciu o przyznany budżet.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej

 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności „Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii Przemocy w Rodzinie” za 2011 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2012 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Polanka Wielka na lata 2012-2015

 12. Podjecie uchwały w sprawie zlecenia zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.

 13. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 14. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 15. Zakończenie sesji.

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

 

Zobacz zapis filmowy z obrad Rady Gminy: