Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka  www.polanka-wielka.pl projektu uchwały Rady Gminy Polanka Wielka sprawie: określenia warunków i trybu  finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia   20 marca 2012 roku:

  1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Duga 61 w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

  2. pocztą elektroniczną na adres gmina@polanka-wielka.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji społecznych”

 Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 marca 2012 roku
Termin zakończenia konsultacji: 20 marca 2012 roku.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Polanka Wielka.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały

 Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku  w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.