RG.0002.3.2012 Polanka Wielka, dnia 21 marca 2012 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

27 marca 2012 roku na godz.9.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia inkasenta.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2012 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Polanka Wielka do Lokalnej Grupy Rybackiej Dolina Karpia oraz wyznaczenia przedstawiciela do pracy w Komitecie LGR Dolina Karpia.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań Starosty Oświęcimskiego z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.

 13. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 14. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 15. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady
/-/ Stanisław Orlanka

 

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.