Wójt Gminy Polanka
Wielka informuje, że II nieograniczony pisemny przetarg na oddanie
w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w Polance
Wielkiej, Gmina Polanka Wielka zakończył się wynikiem negatywnym .
W terminie składania ofert tj do dnia 20.04.2012 r. do godz. 10.00
nie wpłynęła żadna oferta.

Polanka Wielka, dnia
23.04.2012 r.