Polanka Wielka, dnia 19 czerwca 2012 r.

 

   OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy polanka Wielka

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Polanka Wielka nr V/28/2011 z dnia 27.04.2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 czerwca 2012 r. do 23 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka, 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61 (pokój nr 6), w godzinach od 900 do 1400.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 lipca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy Polanka Wielka o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Polanka Wielka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2012 r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zainteresowani mogą składać uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61 (pokój nr 6), bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@polanka-wielka.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w terminie do dnia 8 sierpnia 2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Polanka Wielka.

 

 

Wójt Gminy

(-)Mariusz Figura