G.0002.6.2012 Polanka Wielka, dnia 18 czerwca 2012 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

26 czerwca 2012 roku na godz.15.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS za 2011 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

 9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2012 roku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Polanka Wielka za 2011 rok.

 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polanka Wielka za rok2011 oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanka Wielka na dzień 31 grudnia 2011r

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanka Wielka za 2011 rok.

 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polanka Wielka oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Polanka Wielka odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Polanka Wielka za 2011 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 15. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 16. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 17. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Orlanka

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

 

 

Zobacz zapis filmowy obrad Rady Gminy.