Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu działając na mocy
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2011 Ir. Nr 212, poz. 1263) oraz Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.)
przypomina o obowiązku zapewnienia w okresie wiosenno – letnim należytej dbałości
o  utrzymanie  urządzeń  użyteczności  publicznej,  nieruchomości,  dróg  itp.,  w  celu  nie
dopuszczenia do masowego wylęgu owadów.                                             W okresie tym wszyscy administratorzy i właściciele posesji winni przestrzegać:

>   systematycznego opróżniania i dezynfekowania pojemników na śmieci

>   likwidowania miejsc  mogących  stanowić podłoża wylęgu komarów jak:  wód

stojących, rozlewisk, moczarów, kałuż

>   likwidowania  naczyń  z  wodą  deszczową np.:   beczek,   wiader  na  działkach

pracowniczych i w gospodarstwach

>  udrażniania rynien i rowów przydrożnych

>  likwidowania zbędnych zarośli oraz regularnego koszenia traw.

Konieczne jest również przejrzenie strychów, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, altanek działkowych, w celu likwidacji zimujących komarów.

Dezynsekcję na otwartych przestrzeniach należy wykonywać bardzo ostrożnie, aby nie naruszyć równowagi biologicznej środowiska . Zabiegi takie należy zlecać specjalistycznym firmom.

Systematyczne i kompleksowe przestrzeganie w/w zasad jest warunkiem skutecznego zapobiegania masowemu wylęgowi zwłaszcza komarów, które są dużą uciążliwością dla mieszkańców tych regionów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu informuje również, że zgodnie z art. 50 pkt. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) „Kto wbrew obowiązkom, o których mowa w art. 22 ust. l i 2, nie przestrzega wymagań higieniczno -sanitarnych, podlega karze grzywny”.