OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza I nieograniczony pisemny przetarg na oddanie
w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Polance Wielkiej,

gmina Polanka Wielka

1. Przedmiot przetargu i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość gruntowana położona w miejscowości Polanka Wielka, działka nr 2438/2

o powierzchni 972 m², wpisana do księgi wieczystej pod numerem KR1E/00019972/4, zabudowana budynkiem dawnego przedszkola oraz budynkiem gospodarczym.

Budynek  dawnego przedszkola oraz budynek gospodarczy są  jednokondygnacyjne   o łącznej powierzchni użytkowej 156 m² w tym 28m² powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego.

Budynek dawnego przedszkola wyposażony jest :

– instalację energetyczną;

– instalację gazową;

– instalację wod-kan.

Budynek gospodarczy wyposażony jest :

– instalację energetyczną;

– instalację wod-kan.

Nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej Nr 949 ul. Kasztanowa 5 w centrum gminy.

Budynek dawnego przedszkola przeznaczony do dzierżawy składa się z 8 pomieszczeń, a budynek gospodarczy składa się z 3 pomieszczeń w tym 1 pomieszczenie w części podpiwniczonej budynku.

Przynależny grunt jest w części utwardzony, a w części zadrzewiony i  porośnięty trawą.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: działalność niezarobkowa.

Termin zagospodarowania: na okres 10-ciu lat.

2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Polanka Wielka posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi komercyjne z  możliwością lokalizacji obiektów usług publicznych z zakresu administracji, zdrowia, oświaty, kultury, sportu.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy zgodnie z zapisami planu objęta jest strefą „C” ochrony zabytkowej struktury centrum wsi.

3. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

4. Minimalna miesięczna cena ofertowa:  1.050,30 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 30/100) + obowiązujący podatek VAT.

Termin wnoszenia opłat i zasady waloryzacji czynszu: czynsz płatny miesięcznie w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury. Podwyżka czynszu wprowadzana będzie corocznie na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy.

5. Oferty należy składać: w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opisanych „I pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Polance Wielkiej Gmina Polanka Wielka „, w terminie do 28 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka  ul. Długa 61, pok. nr 13 (sekretariat), do godziny 10.00.

6. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, tel. 33 8488 008.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU:

1. Część jawna przetargu — tj. komisyjne otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się
w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w dniu 28 września  2012r. w pok. Nr 8  o godz.
10.30.

 

2. Wadium w kwocie: 1000 zł należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2012 r., na konto Urzędu Gminy Polanka Wielka Nr 77 8110 1023 2007 0341 0838 0013 w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie , (z zaznaczeniem „wadium dzierżawa nieruchomości zabudowanej, położonej w Polance Wielkiej”).

 

 3. Oferta powinna być sporządzona wg. wzoru, który jest zamieszczony poniżej i zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oferenta, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nazwę i siedzibę firmy,

2)  datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń,

5)   propozycję wartości czynszu dzierżawnego i sposób zapłaty ,

6)  kopię dowodu wniesienia wadium.

 

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

5. Oferta nie będzie mogła być zmieniona w trakcie przetargu.

 

OFERTA I WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ

OFERENTA

 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

1. Nakłady konieczne lub ulepszenia poczynione przez przyszłego dzierżawcę, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu.

2. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od nieruchomości, oraz opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów (energia elektryczna, gaz, woda, itp. – na podstawie umów zawartych z dostawcami mediów).

3.  Do miesięcznego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

4. Dzierżawca będzie miał prawo oddać przedmiotu dzierżawy lub jego części

    osobie/om trzeciej/im do bezpłatnego korzystania wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

5. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Gminą Polanka Wielka, a oferentem wybranym w przetargu.

6. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet opłat, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną wypłacone w ciągu 3 dni poprzez dokonanie przelewu na wskazany rachunek bankowy.

7. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Polanka Wielka w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Polanka Wielka.

8. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium.

9. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

10. Przy wyborze oferty Komisja przetargowa będzie brała pod uwagę:  zaoferowaną cenę.

11. Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 28 sierpnia 2012r  do dnia 27

     września 2012 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

12. Organizator przetargu może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg jedynie z ważnych 

      powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu lub unieważnieniu do publicznej 

      wiadomości.

 

                                                    Wójt Gminy

        

                                                /-/  Mariusz  Figura

 

 

 

WZÓR

……………………………………………                                         ……………………………………………..

(Pieczęć wykonawcy)                                                                          (Data)

 

FORMULARZ OFERTY

 

Nazwa i adres wykonawcy …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………..Fax: …………………………NIP ………………………….     Regon ……………………………… Internet: http:…………………………           e-mail ……………………………………..

Składając ofertę w I nieograniczonym pisemnym przetargu na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Polance Wielkiej, gmina Polanka Wielka.

Oferuję/my :

1.   Wartość czynszu dzierżawnego …………netto/słownie :…………………………..;

      + podatek VAT w wysokości 23% tj……….brutto/słownie :………………………

2.  Sposób płatności czynszu  : w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

3.  Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przetargu  i przyjmuję/emy te warunki  

      bez zastrzeżeń.

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze stanem technicznym nieruchomości będącej 

     przedmiotem dzierżawy i wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń.

5. W załączeniu kopia dowodu wniesienia wadium. 

 

 

 

___________________________________

Data i podpis osób/y upoważnionej