RG.0002.7.2012 Polanka Wielka, dnia 07 września 2012 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

20 września 2012 roku na godz.9.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/86/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanka Wielka.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.

 13. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 14. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 15. Zakończenie sesji.

 

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.