Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że I nieograniczony pisemny przetarg przeprowadzony w dniu 28 września 2012r . na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Polance Wielkiej, Gmina Polanka Wielka , oznaczonej numerem działki nr 2438/2 o powierzchni 972 m², wpisana do księgi wieczystej pod numerem KR1E/00019972/4, zabudowanej budynkiem dawnego przedszkola oraz budynkiem gospodarczym, której cena wywoławcza czynszu wynosiła: czynsz dzierżawczy 1.050,30 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 30/100) + obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% zakończył się wynikiem negatywnym . W terminie składania ofert tj do dnia 28.09.2012 r do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt Gminy

(-) Mariusz Figura