Wójt Gminy Polanka Wielka

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010r. Nr 102 poz.651 z późń.zm.)

– i n f o r m u j e –

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61 w okresie od 17 października do 8 listopada 2012r. wywieszono wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 2438/2 o pow. 972m2 stanowiącej własność Gminy Polanka Wielka, położnej w Polance Wielkiej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Bliższych informacji udziela Urząd Gminy Polanka Wielka w godz.od 7.30 do 15.30 lub tel.(033) 8488-008 wew.41.

 

Z up.Wójta

mgr Barbara Klęczar

Sekretarz Gminy