Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami)

 

informuję o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka

uchwały Nr XVIII/111/2012 z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Polanka Wielka

 

  1. Z treścią wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, ul. Długa 61 oraz na stronie internetowej Urzędu (Biuletyn Informacji Publicznej).

 

  1. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), każdy ma prawo do wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z niego wypisów i wyrysów.

 

Wójt Gminy

(-) Mariusz Figura