RG.0002.9.2012 Polanka Wielka, dnia 20 listopada 2012 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

30 listopada 2012 roku na godz.9.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

 7. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka na rok 2013.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

 12. Podjecie uchwały w sprawie dopłaty taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Polanka Wielka.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 19. Podjecie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”.

 21. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 22. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 23. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Orlanka

 

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

 

 

Zobacz filmową relację z obrad Rady Gminy: