Polanka Wielka, dnia 19.12.2012r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), Wójt Gminy Polanka Wielka:

podaje do publicznej wiadomości

wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Polance Wielkiej przy ul. Kasztanowa 5.

 

 

Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

18.12.2012r. w Urzędzie Gminy Polanka Wielka (sala nr 8) odbył się przetarg pisemny nieograniczony

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Działka o numerze 2438/2 o pow.972m2 wpisana do księgi wieczystej numer KR1E/00019972/4,

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

0

Miesięczna stawka czynszu dzierżawnego

1.050,30zł + podatek VAT według obowiązującej stawki

Najkorzystniejsza stawka czynszu dzierżawnego

1.050,30zł + podatek VAT według obowiązującej stawki

Dzierżawca nieruchomości

AVANTI E & L” Sp.z o.o. ul. Graniczna 2,

32-607 Polanka Wielka

 

 

Wójt Gminy

(-) Mariusz Figura

 

Informację zamieszczono się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka na okres 7 dni tj. od dnia 19.12.2012r. do dnia 27.12.2012r.