Polanka Wielka, dnia 18 stycznia 2013r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanka Wielka

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 647 z późn. zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka uchwały Nr XX/123/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanka Wielka, w zakresie lokalizacji terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61 w terminie do dnia 15 lutego 2013r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanka Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: gmina@polanka-wielka.pl, w terminie do dnia 15 lutego 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Polanka Wielka.

 

Wójt Gminy Polanka Wielka