Informacja

w zakresie zimowego utrzymania chodników

 na terenie Gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz  § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka (załącznik do Uchwały Nr XX/137/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, m.in. chodnika, poprzez:

1)     uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2)     usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeśli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone,

przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane wyżej w sposób niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

                                                                                                                                          Inspektor UG

                                                                                                                                  /-/ Zdzisław Nikliborc