Ubój gospodarczy cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub pozyskanych w wyniku odstrzału dzikich zwierząt łownych, przeznaczonego na własne potrzeby.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przypomina, w związku ze zmianą z dniem 19 listopada 2010 r. rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370), posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo do ich uboju na terenie własnego gospodarstwa.
Ubojowi na terenie gospodarstwa poddaje się zwierzęta zdrowe, niepochodzące z gospodarstw lub obszaru, na który wydano zakazy lub nakazy związane z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej, po upływie karencji na ewentualnie stosowane środki lecznicze.
Produkcja mięsa na użytek własny oznacza pozyskiwanie mięsa z utrzymywanych w gospodarstwie cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub pozyskanych w wyniku odstrzału dzikich zwierząt łownych, przeznaczonego na własne potrzeby.

W przypadku zamiaru przeprowadzenia w gospodarstwie uboju: cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec lub kóz należy o tym poinformować powiatowego lekarza weterynarii, co najmniej 24 godziny wcześniej.

Informacja powinna zawierać następujące dane:
a. Imię, nazwisko, adres telefon posiadacza zwierząt poddanych ubojowi, nr stada,
gatunek i liczbę zwierząt,
b. nr identyfikacyjny zwierzęcia – zgodnie z obowiązującymi przepisami o identyfikacji i rejestracji zwierząt,
c. miejsce i termin uboju,
d. imię nazwisko i adres osoby uprawnionej do przeprowadzenie uboju.

Informacja w przypadku uboju cieląt, owiec i kóz powinna być złożona pisemnie wraz z oświadczeniem o zagospodarowaniu na własny koszt materiałów szczególnego ryzyka, którymi są w przypadku:

a. cieląt do 6 miesiąca życia – migdałki, krezka i jelita,
b. owiec i kóz w wieku do 12 miesięcy – śledziona i jelito biodrowe,
c. owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy – śledziona, jelito biodrowe, migdałki, rdzeń kręgowy i czaszka.

W przypadku uboju owiec i kóz w wieku powyżej 18 miesięcy Powiatowy Lekarz Weterynarii ma obowiązek pobrania prób w kierunku TSE.
Koszt pobrania, transportu i badania tych prób finansowany jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przypomina o obowiązkowym badaniu mięsa świń, nutrii i odstrzelonych dzików, na obecność włośni

Niezgłoszenie uboju na użytek własny 24 godziny przed zamiarem jego dokonania, oraz nie badanie mięsa świń na obecność włośni (badanie świń na obecność włośni jest jednocześnie zgłoszeniem uboju) karane będzie karą pieniężną od 100 do 2000 złotych, zgodnie z par. 1 pkt.34 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr93, poz.600).

Informujemy, że Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało zobowiązane do comiesięcznego przesyłania list rolników zgłaszających dokonanie uboju na użytek własny do Powiatowych Lekarzy Weterynarii. Listy będą analizowane przez inspekcję weterynaryjną w celu wyciągnięcia sankcji wobec nierespektujących zapisów w/w rozporządzenia.

UWAGA! ubój bydła powyżej 6 miesięcy jest niedopuszczalny poza rzeźnią.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie oraz adresy lekarzy weterynarii uprawnionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa można znaleźć na naszej stronie internetowej www.piw.oswiecim.pl,