Informacja dla rolników

W związku z wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi :
1. Rolnik deklarujący chęć skorzystania z preferencyjnego kredytu klęskowego lub innej formy pomocy (w przypadku jej uruchomienia) niezwłocznie, nie później jednak niż do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zgłasza poniesione szkody we właściwym miejscowo dla położenia gruntów urzędzie gminy (miasta i gminy, miasta), podając jednocześnie średnią roczną powierzchnię prowadzonych upraw i średnią obsadę zwierząt gospodarskich z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wzór zgłoszenia stanowi
załącznik nr I.


2. Wójt gminy po wpłynięciu zgłoszeń rolników w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wnioskuje do Wojewody Małopolskiego (Wydziału Rolnictwa MUW lub Delegatury Zamiejscowej w Nowym Sączu) o dokonanie szacunku szkód przez Komisję..
3. Pomoc przysługuje wyłącznie w przypadku gdy poziom szkód  w uprawach rolnych jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego a w przypadku środków trwałych wartość szkody musi przekraczać 1050 zł w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego.
Szczegółowe informacje dotyczące szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej zamieszczone są na stronie internetowej BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w zakładce „Rolnictwo”

Wójt Gminy    

/-/ Mariusz Figura