Polanka Wielka, dnia 14 maja 2013r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz  art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka uchwały Nr XXIII/154/2013 z dnia 22 marca 2013r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka w części dotyczącej tekstu planu obejmującej zasady lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach publicznych.

Zmianie nie podlega rysunek planu oraz ustalone w planie przeznaczenie terenów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w  siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej w terminie do dnia 10 czerwca 2013r.

 Wnioski wykraczające poza zakres zmiany określonej w uchwale Rady Gminy nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie niniejszej procedury planistycznej.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Polanka Wielka.

Wójt Gminy Polanka Wielka
/-/Mariusz Figura