Już pływam

Samorząd Województwa Małopolskiego dostrzegając, jak ogromny wpływ na prawidłowy rozwój, nie tylko fizyczny, ale i moralny młodego pokolenia, ma niewątpliwie uprawianie różnego rodzaju sportów i rekreacji ruchowej, po raz pierwszy w 2007 r. podjął się realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych w formie nauki pływania pn. „Już pływam”.

Projekt, mający na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.
Kluczowe zagadnienia będące inspiracją do przygotowania i realizowania przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam” to przede wszystkim: bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w: profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom wychowawczym, jak i upowszechnianiu kultury fizycznej w regionie i promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

Do tej pory z nauki pływania w ramach małopolskiego projektu skorzystało ok. 37 000 dzieci. Zorganizowano w sumie ok. 2 600 kursów nauki pływania, które nie tylko wyposażyły uczniów w umiejętność elementarnego pływania, ale i zapoznały z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, ze sposobami zapobiegania zagrożeniom, jak i zachowania się na basenie. Statystycznie bowiem najczęstszą przyczyną śmierci przez utonięcie są wypadki związane z brakiem umiejętności pływania oraz niska świadomość dotycząca zagrożeń, jakie woda niesie ze sobą.
W roku 2007 z pomocy finansowej na realizację nauki pływania skorzystało w sumie 56 gmin, w roku 2008 r. projekt przeprowadzono  w 123 gminach, w roku 2009 dotacja przyznana została 114 gminom, a w roku 2010 nauką pływania objęto dzieci z 106 gmin.
Łączna pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Małopolskiego jednostkom samorządu terytorialnego, które do tej pory zrealizowały dla swoich uczniów kursy nauki pływania w ramach wojewódzkiego projektu pn. „Już pływam” wynosi 4 800 000 zł.

Autor: GP