Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanka Wielka

Informacja dla mieszkańców


Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Polanka Wielka, na których zamieszkują mieszkańcy wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
Wykonawca w pierwszej połowie lipca dostarczy właścicielom nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych (dla właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali zapotrzebowanie na pojemnik w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), worki do zbierania odpadów segregowanych oraz harmonogram odbioru odpadów.

W miesiącu lipcu odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Dopuszcza się możliwość dostarczenia pojemników używanych pod warunkiem, że będą to pojemniki nie uszkodzone, czyste, posiadające wszystkie elementy tj. uchwyty, koła jezdne, pokrywy itp. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży pojemnika z terenu nieruchomości Wykonawca dostarczy nowy pojemnik lub naprawi dotychczasowy -na koszt właściciela nieruchomości.
Wykonawca ma również obowiązek zachowania właściwego stanu sanitarnego pojemników. Częstotliwość mycia pojemników wykonywana będzie w  następujących terminach:
-do 30 kwietnia każdego roku dla pierwszego mycia
-do 31 października każdego roku dla drugiego mycia
Worki brązowe na odpady zielone ulegające biodegradacji oraz inne według potrzeb będą do pobrania w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto od 1 lipca 2013 roku będzie istniała  możliwość bezpłatnego pobrania książeczki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Książeczki będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu tj.:
od poniedziałku-do czwartku 7 30-15 30,
w piątek od  8 00-16 00 .