Uchwałą Nr XXV/163/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono nowe terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany wnosić bez wezwania,  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Polanka Wielka, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe raz na kwartał, w następujących nowych terminach:
1)      za I kwartał do 15 marca danego roku,
2)      za II kwartał do 15 czerwca danego roku, 
3)      za III kwartał do 15 września danego roku,
4)      za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 
Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa powyżej upłynie w dniu 15 września  2013 roku i obejmie okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.