Urząd Gminy w Polance Wielkiej przypomina, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą obowiązany  jest do aktualizowania danych podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 2 lipca  2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (tekst jedn. Dz.U z 2013 r poz.672 z póź.zm.) przedsiębiorca obowiązany jest złożyć wniosek o zmianę danych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5 cyt. Ustawy.

Informację kieruje się w szczególności do przedsiębiorców, którzy po przeniesieniu wpisów z gminnej ewidencji do rejestru CEIDG, nie dokonali ich weryfikacji między innymi w zakresie danych dotyczących form prowadzenia działalności gospodarczej :indywidualnej, w spółce cywilnej, w kilku spółkach cywilnych lub mieszanej,  tj. indywidualnej i w spółce lub w spółkach.