Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

 

Polanka Wielka dnia 8 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) oraz uchwały nr  XXIII/154/2013 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 22 marca 2013r., zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka w części dotyczącej tekstu planu obejmującej zasady lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach publicznych, w dniach od 16 sierpnia 2013r. do 10 września 2013r., w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka (pokój nr 6), w godzinach od 9.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2013r. w sali narad Urzędu Gminy Polanka Wielka o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2013r.

Wójt Gminy Polanka Wielka, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oświęcimiu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu.


    Wójt Gminy
(-) Mariusz Figura