ZAWIADOMIENIE
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
22 sierpnia 2013 roku na godz.14.00
sesję nadzwyczajną Rady Gminy Polanka Wielka
               
 
 
 
Porządek obrad sesji:
1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/145/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka
na 2013 rok.
6.       Zakończenie sesji.
 
                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                        /-/ Stanisław Orlanka
 
 
 
 
Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.