ZAWIADOMIENIE

Działając
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.

                                  

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

26 września  2013 roku na godz. 14.00

sesję nadzwyczajną Rady Gminy Polanka Wielka       


Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Przeciszów na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej Nr K 510340, ulica Długa w Przeciszowie w km 0+500 do km 1+118”
    w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
  3. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

      /-/ Stanisław Orlanka

 

 

 


Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.