Aktywizacja osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz  pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi w 2013 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu posiada jeszcze środki finansowe Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz  pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi w 2013 roku. W ramach tych środków wyżej wymienione osoby mogą skorzystać ze środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 20 000 zł/osobę i założyć własną firmę. Mogą również uczestniczyć w szkoleniu umożliwiającym podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji umożliwiających podjęcie nowej pracy. W ramach tego programu przewidziano również działanie skierowane do pracodawców,  którzy mogą składać wnioski o refundację  kosztów  wyposażenia  lub  doposażenia  stanowiska  do wysokości 20 000 zł na jedno stanowisko, umożliwiając utworzenie nowego miejsca pracy dla bezrobotnego. Środki te mają być wydatkowane do końca 2013 roku, dlatego też, wszystkich zainteresowanych zarówno osoby bezrobotne z wyżej wymienionej grupy osób jak i pracodawców prosimy o kontakt
z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 lub z Filią PUP
w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a lub pod numerami telefonów: tel. 33 842 49 07 wew. 2110 lub 1104.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Oświęcim dnia, 02.10.2013r.