Polanka Wielka, dnia 12 listopada 2013r.

 

O b w i e s z c z e n i e

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka w zakresie:

  • – wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż węgla   kamiennego

  • – lokalizacji zabudowy techniczno – produkcyjnej

     

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 listopada 2013r. do 13 grudnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy, 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61, pokój nr 6, w godzinach od 900 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013r.  w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka, sala narad o godz. 1400.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2014r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zainteresowani mogą składać uwagi do projektu zmiany studium oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61, pokój nr 6, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: gmina@polanka-wielka.pl,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia  3 stycznia 2014r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Polanka Wielka.

 

 

                                           Wójt Gminy Polanka Wielka