Składający
Podatnicy posiadający zakłady ( oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego , na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę- art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz.397, z późn. zm. ) oraz art.10 ust.1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t. j. Dz. U.z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Termin składania
W terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc roku podatkowego . Każdorazowo, w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku zmian stanu zatrudnienia w trakcie roku podatkowego, wpływających na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego w liczbie zatrudnionych ogółem . Informacja roczna łącznie z zeznaniem (CIT-8) , zgodnie z art.27 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz.397, z późn. zm. )

Aktualnie obowiązując e druk i informacji
CIT-ST – informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-ST/A – Informacja o zakładach ( oddziałach)

(pobierz pdf)