Zarządzenie Nr    3/ 2014
Wójta Gminy Polanka Wielka
z dnia  02.01.2014 roku

w sprawie wyników konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r. w Gminie Polanka Wielka.

Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h  i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka  zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku w Gminie Polanka Wielka poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej na terenie Gminy Polanka Wielka w 2014 roku w wysokości 45.000,-zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.