Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 poz.594 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 8 Uchwały Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wójt Gminy Polanka Wielka
Informuje, że po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wsparcie finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przyznał dotacje celową Ludowemu Klubowi Sportowemu „STRUMIEŃ” na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą „Propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” w kwocie: 85.000,00 zł.