Uprzejmie informujemy, iż od dnia 22.01.2014 r. do dnia 05.02.2014 r. trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Nowe Możliwości” realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z Oświęcimia.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

1. osoby fizyczne zwolnione do 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zagrożone lub przewidziane do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu pracy, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim oraz wadowickim zainteresowane:
a) uzyskaniem dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 000 złotych) – Dotacja zostanie przyznana 30 uczestnikom projektu. Uczestnicy projektu, którzy otrzymają środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, otrzymają również pomoc kapitałową w formie comiesięcznego wsparcia w wysokości nie większej niż 800 złotych/firmę oraz nieodpłatną specjalistyczną pomoc doradczą w wysokości 6 godzin na firmę.
b) odbyciem szkolenia/kursu zmieniającego kwalifikacje, odbyciem stażu/praktyki zawodowej – Jeden BO może skorzystać z więcej niż 1 szkolenia za kwotę ok. 3 000 zł; Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku lub dodatek szkoleniowy przysługujący uczestnikom szkoleń/kursów będących pracownikami, w wysokości nie przekraczającej 4 zł brutto za 1 godzinę uczestnictwa w szkoleniu/kursie.

2. Ponadto w projekcie Nowe możliwości trwa rekrutacja dla:
pracowników oddelegowanych przez pracodawców (przedsiębiorców posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze ww. powiatów) przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz dla osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) zainteresowanych odbyciem
szkoleń/kursów przekwalifikowujących oraz doradztwa w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych.
przedsiębiorców i ich pracowników (w tym również jednoosobowych działalności gospodarczych) projekt zakłada
szkolenia przekwalifikowujące i/lub doradztwo wspomagające przeprowadzenie procesu zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Biuro projektu:
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 73 44, fax: 33 844 73 45
e-mail: biuro@nowemozliwosci.eu

www.nowemozliwosci.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego