Oświęcim, dnia 07.02.2014r

Wsparcie Unii Europejskiej dla osób bezrobotnych

 
Powiatowy
Urząd Pracy w Oświęcimiu zakończył realizację kolejnej edycji projektu
pod nazwą „Aktywizacja zawodowa”. Projekt ten współfinansowany był z
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3.  Wsparciem w 2013 roku w ramach
projektu objęto 502 osoby bezrobotne z powiatu oświęcimskiego, a w szczególności osoby znajdujące się
szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby do 25 roku życia, po 50
roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, oraz osoby niepełnosprawne.


Uczestnicy projektu skorzystali z takich form pomocy, które pozwoliły im uzyskać nowe kwalifikacje, umiejętności praktyczne a przede wszystkim zdobyć doświadczenie zawodowe. Wspierana była również przedsiębiorczość poprzez udzielanie pomocy finansowej osobom chcącym rozpocząć prowadzenie własnej firmy.
W ramach projektu:
299 osób zostało skierowanych na staże, podczas których nabyły doświadczenie zawodowe,
127 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie średnio 20 000 zł, tworząc nowe firmy w powiecie oświęcimskim,
76 osób zostało skierowanych na szkolenia, w trakcie których podniosły lub nabyły kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w takich szkoleniach jak : Magazynier, Operator koparko – ładowarki,  Nowoczesny sprzedawca, Pracownik kadrowo – płacowy, Spawanie MAG TIG.
502 osób objętych zostało Indywidualnym Planem Działania w trakcie którego  nabyły umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Na wsparcie udzielone w ramach projektu w 2013 roku przeznaczono  4 354 910,28 zł,
co stanowiło 99,35 % wartości projektu.

Efektywność zatrudnieniowa na koniec grudnia 2013r. wyniosła 70,72 %, tj. 355 osób, tyle uczestników projektu znalazło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy projektu zostali objęci poradnictwem zawodowym, które umożliwiło im zdiagnozowanie ich potrzeb oraz doboru odpowiedniej formy wsparcia w ramach projektu. Ponadto osobom skierowanym na staże zawodowe udzielono pomoc w wyborze pracodawcy.
Wszystkie osoby uczestniczące w stażach i szkoleniach otrzymały stypendia, które nierzadko stanowiły pierwsze lub jedyne źródło dochodu, a dla wielu osób były dodatkową motywacją do tego, aby być aktywnym na rynku pracy podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności.

Podział ilościowy osób, które brały udział w projekcie w roku 2013 w rozbiciu
na poszczególne gminy naszego powiatu przedstawia się następująco:

Brzeszcze – 33 osoby,
Chełmek – 36 osoby,
Kęty – 163 osoby,
Osiek – 19 osób,
Miasto Oświęcim – 131 osób,
Gmina Oświęcim – 59 osób,
Polanka Wielka – 8 osób,
Przeciszów – 23 osoby,
Zator – 30 osób.

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu realizował również projekt pod nazwą „Nowy standard III” współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt ten ma na celu wspieranie
oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.                                                


    Z poważaniem

                                               Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
                                    w Oświęcimiu

                                      mgr Wiesława Drabek-Polek