WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 102, poz.651z późń.zm.) informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 24.02.2014r. do dnia 18.03.2014r. został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej tj.:

– działka nr 167/5 o pow.1210 m2  przeznaczonej do wydzierżawienia na składowanie materiałów budowlanych.

    Wójt Gminy
(-)Mariusz Figura

wykaz nieruchomości  (pobierz pdf)