Oświęcim, dnia 25.02.2014r

Unijna „Aktywizacja zawodowa”

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki z Unii Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie oświęcimskim w roku 2014 na realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tegoroczna edycja projektu pozwoli objąć wsparciem 751 osób bezrobotnych z terenu naszego powiatu. Projekt skierowano w szczególności do: osób bezrobotnych po 50 roku życia a także osób młodych poniżej 25 roku życia w tym osób, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte również osoby, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty, figurujące w rejestrze powiatowych urzędów pracy wg stanu na dzień 30.11.2013 r. wyrażające chęć udziału
w projekcie (które utraciły zatrudnienie przed 1 stycznia 2013 r.).

Całkowite wydatki przewidziane na realizację projektu w 2014r. wyniosą 7 456 887,44 zł.

W ramach projektu PUP realizowane będą:

  1. Szkolenia zawodowe – dla 60 osób.
  2. Staże – dla 487 osób (5 miesięczne).
  3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 160 osób (w kwocie maksymalnie. 20 tys. zł /osobę).
  4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 44 stanowiska (w kwocie maksymalnie. 20 tys. zł /stanowisko).


Uczestnicy projektu zostaną objęci również wsparciem w ramach poradnictwa zawodowego/Indywidualne Plany Działania oraz pośrednictwem pracy.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne z ww. grup osób, które dotychczas nie uczestniczyły projekcie „Aktywizacja zawodowa” w latach 2008-2013.