ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W POLANCE WIELKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Podstawa prawna rekrutacji
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7).

I. Informacje ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej  przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” składa się do dyrektora  przedszkola (załącznik nr 1)
 3. Do przedszkola  w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Polanka Wielka.
 4. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 7. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.


II. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

 1. Termin złożenia „ Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z załącznikami u dyrektora przedszkola – od 03 do 31 marca 2014 r.
 2. Podanie do wiadomości publicznej list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola – do 14 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00
 3. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola – od 17 do 30 kwietnia 2014 r. – podpisanie umowy o świadczenie usług.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do 14 maja 2014 r.

III.Kryteria naboru kandydatów do przedszkoli – I etap postępowania rekrutacyjnego.
1. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Polanka Wielka  niż wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria tzw. ustawowe:


1) wielodzietność rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci
spełniających kryteria do zasiłku rodzinnego, bez uwzględnienia dochodowości rodziny),
2) niepełnosprawność kandydata ,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą .


2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość tj. 80 punktów każde.

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:


1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ,(załącznik nr 2)
2)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
3)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,(załącznik nr 3)
4)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 132, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);


IV. Kryteria naboru kandydatów do przedszkoli – II etap postępowania rekrutacyjnego.
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego
przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria, tzw samorządowe uzgodnione z Wójtem Gminy Polanka Wielka:

1)realizacja przez kandydata obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego – 30 punktów ,
2)migracja jednego lub obojga rodziców kandydata poza granice kraju ( na okres powyżej 6 miesięcy ) – 15 punktów,
3) praca zawodowa/nauka w trybie dziennym obojga rodziców kandydata – 25 punktów,
4)uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola – 20 punktów
5) rodzina kandydata objęta opieką asystenta rodziny lub kuratora sądowego – 10 punków

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

1)dane wynikają z wniosku;
2)oświadczenie rodziców kandydata ze wskazaniem pod czyją opieką pozostaje kandydat;(załącznik nr 4)
3)oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (załącznik nr 5)
4) dane wynikają z dokumentacji przedszkola,
5)zaświadczenie o objęciu rodziny opieką kuratorską lub pomocą społeczną

3.Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci    urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z  oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

4.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

V. Postępowanie uzupełniające.
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszych zasad.

VI. Komisja rekrutacyjna
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

VII. Postępowanie odwoławcze.
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem,  o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia

zasady rekrutacji do przedszkola

załącznik nr 1 – wniosek o przyjęcie

załącznik nr 2 – oświadczenie o wielodzietności

załącznik nr 3 – oświadczenie o smaotnym wychowywaniu dziecka

załacznik nr 4 – oświadczenie o migracji rodziców

załącznik nr 5- oświadczenie o zatrudnieniu rodziców