ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT PRZEZ ROLNIKÓW

   
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że działalność
rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (tekst
jedn. Dz. U. z 2011,  Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tymi
przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu
lub podlegać zasadom ogólnym.