Barbara Wolf – przypomina, że trwa ostatni miesiąc  kolejnej akcji składania zeznań podatkowych za 2013 rok. Ostateczny termin do złożenia zeznania za rok ubiegły upływa z dniem 30 kwietnia 2014 r. Zeznanie podatkowe można również i w tym roku złożyć drogą elektroniczną korzystając ze stron internetowych www.e-deklaracje.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.pl.

      Znajdują się na nich niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, autoryzowane przez resort finansów. W okresie do 11 kwietnia br. odnotowano w tej formie wpływ do tut. Urzędu 14.786 sztuk zeznań co stanowi ponad 33 % obecnego wpływu zeznań rocznych. Ogółem złożono w  tym okresie 44.438 sztuk zeznań rocznych, a spodziewamy się wpływu około  66.000 zeznań według stanu zeznań rocznych za 2012 rok składanych w 2013 roku.

      Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu  apeluje  więc o skorzystanie z elektronicznej formy składania PIT za 2013 rok przez tych podatników, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia zeznania podatkowego i przypomina równocześnie, że za pomocą internetu można złożyć każdy rodzaj zeznania podatkowego tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, którego złożenie w tej formie jest szybkie, łatwe i nie wymaga wizyty w Urzędzie Skarbowym lub na poczcie.

UWAGA!
Każdy podatnik powinien zadbać również o to, aby zeznanie było złożone prawidłowo
i nie zawierało błędów.

Do  najczęściej popełnianych przez podatników błędów nadal zaliczyć można:

błędy w numerze KRS organizacji pożytku publicznego,

nieprawidłowo zaokrąglana kwota podatku przekazywana na rzecz OPP,

brak podpisu na zeznaniu,

nieprawidłowo przenoszone kwoty podlegające odliczeniom z załączników do formularza zeznania podatkowego,

niewpisywanie danych dziecka w załączniku PIT/O,

podawanie adresu zameldowania zamiast aktualnego adresu zamieszkania,

nieodliczanie składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne,

przekroczenie limitów ulg i odliczeń,

niewłaściwe wypełnienie załącznika PIT/O w zakresie odliczeń z tytułu ulgi na internet,

niewypełnianie załącznika PIT/O w części dotyczącej danych szczegółowych w zakresie przekazanej darowizny.
 

      Dla zmniejszenia ryzyka ich popełniania wyjaśnia się, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dla każdej ulgi czy odliczenia zawiera przepisy o ich wysokości i warunkach w jakich mogą być stosowane. Kto nie dysponuje ustawą ma możliwość odszukania niezbędnych informacji na stronie urzędu www.usoswiecim.pl lub na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow w części Baza wiedzy/Broszura/PIT/2013. Ponadto każdy Urząd Skarbowy dysponuje broszurami dla poszczególnych rodzajów ulg, w których w przystępny sposób przedstawiono żądane informacje. W Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu broszury informacyjne znajdują się na sali obsługi podatnika – na parterze w budynku B – tam również można uzyskać potrzebne informacje.

      Nie należy również zapominać o wpisywaniu w zeznaniach podatkowych składek
na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, gdyż ich pominięcie wpływa na zwiększenie zobowiązania podatkowego. Błędy w numerze KRS Organizacji Pożytku Publicznego są o tyle istotne, że ich popełnienie może skutkować przekazaniem środków na konto innej organizacji pożytku publicznego, gdyż w zeznaniu podajemy tylko numer KRS organizacji bez jej nazwy. Poświęćmy więc na tę część zeznania również uwagę. Jednocześnie informuje się, że jedynym wykazem wskazującym na uprawnienie Organizacji Pożytku Publicznego do uzyskania 1% podatku jest lista publikowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie http://www.pozytek.gov.pl/Organizacje,posiadajace,status,OPP,1020.html

        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zauważa, że zeznanie roczne prawidłowo wypełnione złożone drogą elektroniczną to korzyść dla Państwa w postaci szybszego zwrotu podatku dochodowego, a dla Urzędu mniejsze koszty i sprawniejsza obsługa Państwa zeznań rocznych.