W FORMIE ELEKTRONICZNEJ BEZ UŻYCIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO WERYFIKOWANEGO ZA POMOCĄ WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU 

Urząd
Skarbowy w Oświęcimiu informuje, że od 1 października 2012r osoby
fizyczne mogą również składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu następujące deklaracje podatkowe: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D PCC-3

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych podatnik powinien:
– posiadać dostęp do INTERNETU;
– przygotować takie dane jak:

 1. PESEL,
 2. NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 3. imię i nazwisko,
 4. datę urodzenia,
 5. kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

VAT, PCC przez internet w pięciu krokach:

 1. należy wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl pobrać i zainstalować z zakładki „Do pobrania” aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
 2. wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklarcje Desktop lub pobrać formularz ze strony www.e-deklaracje.gov.pl zakładka Formularze, a następnie wypełnić,
 3. podpisać wypełniony formularz wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje,
 4. wysłać dokument,
 5. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy a Państwa deklaracje zostaną przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętać jednak należy, że gwarancje bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony
www.e-deklaracje.gov.pl

Informacji w powyższym zakresie udzielą pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
nr kontaktowy: 33 846 64 42.

DEKLARACJE PODSUMOWUJĄCE VAT-UE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z obowiązującą treścią przepisu art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 ze zm.) informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 75. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, gdy dotyczą:

 1. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz dostaw towarów w ramach transakcji trójstronnej – jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł,
 2. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów – jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale kwoty 50.000 zł,
 3. Usług świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, za który składana jest deklaracja.

W związku z powyższym pragniemy zachęcić Państwa do składania również tych deklaracji w formie elektronicznej.

UWAGA:
Aby skorzystać z omawianej procedury składając informacje VAT-UE konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz złożenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników pełnomocnictwa
do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na formularzu UPL-1. Wskazany druk składa się tradycyjnie, w formie papierowej.

Pełny opis procedury, instrukcje oraz formularze znajdują się na stronie
www.e-deklaracje.gov.pl

Informacji w powyższym zakresie udzielą pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu
nr kontaktowy: 33 846 64 47.

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 1. oszczędność czasu,
 2. niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 3. łatwość wypełnienia,
 4. bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 5. gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 6. ochrona środowiska,
 7. otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji,
 8. możliwość rozliczenia się z dowolnego miejsca i o wybranej przez siebie porze bez względu na czas pracy urzędu skarbowego.

UWAGA:
Osoby fizyczne składające deklaracje PCC-3, jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika – dla celów podatkowych posługują się numerem PESEL.

Osoby fizyczne składające VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE posługują się numerem NIP.

W razie problemów można zadzwonić na poniższe numery telefonów:

 1. Infolinia systemu e-Deklaracje Krajowa Informacja Podatkowa: (pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 tel. 801 055 055 (z tel. stacjonarnego) lub tel. 22 330 03 30 (z tel. komórkowych)
 2. Pomoc techniczna systemu e-Deklaracje e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl