ZAPRASZAMY NA PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA

Wszyscy korzystający z placu zabaw zobowiązani są do zapoznania się
z poniższym regulaminem.

Regulamin korzystania z placu zabaw Radosna szkoła
przy Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej

Wszyscy korzystający z placu zabaw zobowiązani są do zapoznania się
z poniższym regulaminem.

 1. Administratorem placu zabaw Radosna Szkoła i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej.
 2.  Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci od miesiąca kwietnia do końca października.
 3. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać codziennie w godzinach od 8.00 do 19.00
 4. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat.
 5. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
 6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł :
  – w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerkach, rolkach, hulajnogach,
  – zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne urządzeń,
  – zabronione jest korzystanie z urządzeń  przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 7. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
  a) zaśmiecania terenu,
  b) niszczenia i uszkadzania roślinności,
  c) dewastowania urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia,
  d) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
  e) palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych i substancji szkodliwych,
  f) wprowadzania zwierząt,
  g) palenia tytoniu i picia alkoholu,
  h) przebywania osób nietrzeźwych.
 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych prosimy zgłaszać do dyrekcji szkoły.
 9. W razie udowodnionego uszkodzenia przez użytkownika obiektów znajdujących się na placu zabaw, odpowiedzialność ponosi opiekun.
 10. Dyrekcja oraz pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placu zabaw.
 11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu bez nadzoru nauczyciela.
 12. Ze względów bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych wszyscy uczniowie mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli.
 13. Pierwszeństwo do korzystania z placu zabaw w godzinach pracy szkoły (8.00 – 15.00) mają uczniowie Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej pod opieką  nauczyciela.
 14. Na plac zabaw można wchodzić tylko w obuwiu sportowym lub na płaskim obcasie.
 15. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń przez grupy zorganizowane ( przedszkola ) możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej.
 16. Wszystkie osoby wchodzące na plac zabaw oświadczają, że zapoznały się z powyższym regulaminem i będą go przestrzegać.

 

Osoby przebywające na terenie placu zabaw i korzystające z niego w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie pracowników szkoły są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia terenu placu.


Telefony alarmowe:

– Straż Pożarna – 998
– Policja – 997
– Pogotowie Ratunkowe – 999
– Telefony alarmowe z telefonów komórkowych – 112