„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla  gminy  Polanka Wielka  na lata 2014-2018z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022”

OGŁOSZENIE
Wójta Polanki Wielkiej
o konsultacjach społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla  gminy  Polanka Wielka  na lata 2014-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022”

Na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.  z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39, ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informuję  o rozpoczęciu konsultacji społecznych: – projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla  gminy  Polanka Wielka  na lata 2014-2018
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022”

1. Z treścią projektu, można zapoznać się w tut. Urzędzie, pok. nr 15 w dniach i  godzinach urzędowania, na stronie internetowej (pobierz pdf) oraz w zakładce biuletyn informacji publicznej

2. Uwagi i wnioski do w/w dokumentu można składać do 21 dni od dnia ogłoszenia
– w formie pisemnej na adres Urzędu ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka;
– ustnie do protokołu;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: gmina@polanka–wielka.pl;
– telefonicznie: 33 848 80 08 .

3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Polanka Wielka.

4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U .z 2013 r. ,poz 1235 z późniejszymi zmianami)  uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpoznania.