Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w
bezpłatnym doradztwie z zakresu: księgowości, prawa, marketingu i
biznesplanu.

Do Państwa dyspozycji będą specjaliści, prowadzący usługi doradcze w formie spotkań indywidualnych lub grupowych (na jeden pomiot) tzn. reprezentacja przedsiębiorstwa lub korzystającego z usługi może być jedno lub kilku osobowa.

Usługi doradcze realizowane są w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… Skierowane są one do mieszkańców gmin biorących udział w Projekcie tj. Zator, Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie w/w gmin.

Minimalny czas trwania usługi doradczej wynosi 30 minut.

Aby skorzystać z usługi doradczej należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy.

Termin spotkania i godziny ustalane są indywidualnie z każdą osobą, miejscem spotkań będzie Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Polance Wielkiej, ul. Długa 61 (budynek GCK).

Pomoc świadczona w formie doradztwa, ma charakter pomocy de minimis.

Formularz zgłoszeniowy oraz przykładowe tematy doradztwa znajdują się na stronie: http://www.caz.zator.pl/doradztwo-biznesowe-n.html

Dodatkowych informacji udziela Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. tel: 33 8412 215 wew. 43 email: zar@zator.pl, www.caz.zator.pl

oraz

Punkty Konsultacyjno-Informacyjne w Gminach: Przeciszów, Brzeźnica, Polanka Wielka, Osiek.
Serdecznie zapraszamy.

  Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator
Tel.: 33 8412 215 wew 43
e-mail:
zar@zator.pl     NIP: 549 243 3812   Regon :122574117

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o., Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000426811 o kapitale zakładowym 2 100 000,00 zł opłaconym w całości,

Zator     Brzeźnica     Osiek     Polanka Wielka     Przeciszów
____________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej