Zapraszamy
osoby bezrobotne zameldowane na terenie gmin : Zator, Przeciszów,
Polanka Wielka, Osiek, Brzeźnica, chcące skorzystać z programu stażowego
w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość…
oraz  pracodawców zainteresowanych przyjęciem osób bezrobotnych na staż 
do składania wymaganych dokumentów do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z
o. o.


Staż trwa 3 miesiące. Pracodawca zobowiązany jest po zakończonym stażu zatrudnić stażystę na okres co najmniej 1 miesiąca na umowę o pracę. O organizację stażu mogą ubiegać się podmioty mające siedzibę lub oddział firmy na terenie powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

Wnioski dostępne na stronie internetowej www.caz.zator.pl  – zakładka „Staże”. Więcej informacji pod nr. tel. 33 8412 215 wew. 43

  Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator
Tel.: 33 8412 215 wew 43
e-mail:
zar@zator.pl     NIP: 549 243 3812   Regon :122574117

Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o., Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000426811 o kapitale zakładowym 2 100 000,00 zł opłaconym w całości,

Zator     Brzeźnica     Osiek     Polanka Wielka     Przeciszów
____________________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej