OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2015 ROKU W GMINIE POLANKA WIELKA

dnia 18.12.2014 r.

Na podstawie art. 11, 13 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz Uchwały Nr XL/251/2014 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Wójt Gminy Polanka Wielka
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej na terenie Gminy Polanka Wielka w 2015 roku”.

I Rodzaj zadania:
Konkurs ofert dotyczy realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej na terenie Gminy Polanka Wielka w 2015 roku” obejmującego w szczególności:
próby z członkami orkiestry dętej,
nauka gry na instrumentach dętych,
oprawa muzyczna obchodów świąt państwowych i rocznic na terenie Gminy Polanka Wielka,
organizowanie koncertów w wykonaniu orkiestry dętej,
udział w przeglądach, konkursach, festiwalach itp.
zakup, utrzymanie i modernizacja instrumentów.

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizacje zadania określonego w pkt. I przeznacza się kwotę 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 zł).

III Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885     z późn. zm.)

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t .j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25).

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania o którym mowa w punkcie 1 otrzyma podmiot, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

4. W przypadku przyznawania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana dopuszcza się możliwość wprowadzenia korekty do przedłożonej wcześniej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o powierzeniu zadania publicznego.

7. Wysokość dotacji będzie określona w umowie.


IV Termin i warunki realizacji zadania
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25) – zwanym dalej „Rozporządzeniem” na realizację zadań rozpoczynających się od dnia podpisania umowy z tym, że zadanie powinno zakończyć się nie później niż do 15.12.2015 r.

Do oferty należy dołączyć:
a) statut organizacji/osoby/jednostki,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status,
c) decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
d) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

W przypadku złożenia kserokopii wymienionych dokumentów, osoba reprezentująca podmiot, który występuje o dotację, zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów powinny zostać przedstawione do wglądu pracownikowi Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, na jego wezwanie.
Informacje zawarte w ofercie winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty. W przypadku braku któregokolwiek załącznika do oferty dopuszcza się możliwość jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy Polanka Wielka.
Warunkiem realizacji zadania jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie powierzenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

V Termin składania ofert
Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu należy składać na piśmie  w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, w godzinach pracy Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, pok. 13 sekretariat Urzędu; do 08.01.2015 r. do godz. 10 00 lub pocztą.

VI Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2015 r. o godz. 10 30 przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Polanka Wielka.
Oferty złożone niezgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Polanka Wielka w formie zarządzenia. Od zarządzenia Wójta Gminy Polanka Wielka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania trybu odwoławczego.

Ogłoszenie o wyborze ofert ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka oraz na innych tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Polanka Wielka;
3) na stronie internetowej Gminy Polanka Wielka.

Wójt Gminy Polanka Wielka przy rozpatrzeniu ofert:
a) ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ocena w skali 0-10 pkt.
b) ocenia przedstawiona kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena w skali 0-10 pkt.
c) ocenia proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne – ocena w skali  0-10 pkt.
d) uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego –ocena w skali 0-10 pkt.
e) uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczna członków – ocena w skali 0-10 pkt.
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków-ocena w skali 0-10 pkt.

VII Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Warunkiem powierzenia przez gminę organizacjom pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu.
Wójt Gminy Polanka Wielka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizacje określonego zadania.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
-korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
-sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu.

VIII Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  podobnych zadań: w  2014 roku – 45.000,00 zł
Informacji udziela Martyna Jarosz- Urząd Gminy Polanka Wielka, tel. 33/8488008

Pliki do pobrania :
1. Wzór oferty
2. Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego
3. Wzór sprawozdania z wykonania tego zadania

                                                                                                                                                                           Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan