Zarządzenie Nr  1 /2015  
Wójta Gminy Polanka Wielka
z dnia  02.01.2015 roku

w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na dofinansowanie lub
sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie
sprzyjania  rozwojowi sportu  w 2015 roku.

 
Na podstawie § 4 ust. 1  Uchwały Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
zarządza się, co następuje:

§  1.

Ogłasza się otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu  w 2015 roku.

§  2.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie ich realizacji.

§  3.

Treść ogłoszenia otwartego konkursu wniosków, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej powołanej odrębnym zarządzeniem Wójta.

§  5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


Załącznik
do Zarządzenia Nr 1 /2015   
z dnia  02.01.2015  roku


Na podstawie Uchwały Nr XIV/90/12 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Polanka Wielka
ogłasza

otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwoju sportu  w 2015 roku.


I. Wysokość środków w 2015 r. przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi 90.000,00 zł.

II. Warunki otrzymania wsparcia finansowego.

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z Uchwałą Nr XIV/90/12 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2. O dofinansowanie lub finansowanie może ubiegać się klub sportowy działający na terenie Gminy Polanka Wielka, nie działający w celu osiągnięcia zysku z zastosowaniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

3. Przedmiotem dotacji może być dofinansowanie lub sfinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
c) kosztów opłat za korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu,
e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy,          
f)  pokrycia kosztów związanych z obsługą administracyjną i finansową realizowanego zadania,
g) opłaty statutowej, startowej, ubezpieczenia zawodników, delegacji sędziowskich i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
h) zakup wody, napojów dla uczestników organizowanych zawodów sportowych,
i) zapewnienie ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych,
j) utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu stanowiących własność Gminy Polanka Wielka

4.  Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane wydatki z tytułu:
a) transferu zawodników z innego klubu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
c) zobowiązań klubu sportowego z jakiegokolwiek tytułu  w tym pożyczki, kredytu, podatków, składek ZUS,
d) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
e) wypłaty stypendiów sportowych, nagród,
f) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.

III. Warunki i termin realizacji zadania.

1. Realizacja zadania następuje nie później niż do 15 grudnia 2015 r., zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Polanka Wielka.

3. Od wnioskodawcy wymaga się informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze środków finansowych przyznanych w ramach dotacji z budżetu Gminy Polanka Wielka.

IV. Miejsce i termin składania wniosków.

1. Wnioski dotyczące realizacji zadania należy składać w terminie od 02.01.2015 r. do dnia 19.01.2015 r. włącznie w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61 w godzinach od 8:00 do 15:00 (decyduje data wpływu).

2. Wnioski należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/12 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. Wniosek w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Polanka Wielka lub w wersji elektronicznej w  Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Polanka Wielka wyznacza termin i wzywa do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

4. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie zostanie uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

5. Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego odpisu z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
Wszystkie załączone do wniosku kserokopie dokumentów powinny być prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka organizacji, pieczątka imienna osoby potwierdzającej zgodność wraz z podpisem lub czytelny pełny podpis tej osoby, pieczątka z datą lub odręcznie wpisana data,  pieczątka z formułą „stwierdzam zgodność kopii z oryginałem” lub odręczny taki zapis).

6. Otwarcia wniosków dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Polanka Wielka, w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy.

7. Wójt Gminy Polanka Wielka zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Każdy ze złożonych wniosków, przed jego rozpatrzeniem, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową.

2. Wójt Gminy Polanka Wielka dokonuje wyboru wniosków z  jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrane zadania, a następnie zawiadamia wnioskodawców o wynikach konkursu.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
1) wpływ zadania na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Polanka Wielka,
2) przedstawioną  kalkulację kosztów,
3) możliwość realizacji zadania przez klub sportowy,
4) dotychczasową współpracę klubu sportowego z Gminą Polanka Wielka,
5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

4. Z klubem sportowym któremu przyznano dotację Wójt Gminy Polanka Wielka zawiera umowę o realizację zadania, której podstawowe treści określa przepis art.  221 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub sportowy.

6. Ostateczny wynik konkursu ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka.

7. Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od decyzji Wójta Gminy Polanka Wielka.

Informacji dotyczących konkursu udziela  – Martyna Jarosz  pod numerem tel. 33 8488 008
 

do pobrania druk wniosku